รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินบริการ

         สถานีวิทยุคลื่นความรักและการพัฒนา FM.107.75 MHz ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนดรุณา ราชบุรี ดำเนินการโดยสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี มีวัตถุประสงค์ในการบริการชุมชน ส่งเสริมด้านจริยธรรม ศีลธรรม และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้กรอบแนวความคิด ของการยึดหลักด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมแก่ชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคี ในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบแนวคิด ของการยึดหลักด้านศีลธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้การปกครองระบอกประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.เพื่อบริการสังคมในด้านข่าวสารสาธารณะสถานีวิทยุคลื่นความรักและการพัฒนา FM 107.75
เลขที่ 80 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์  032-310-686   โทรสาร 032-310-686
Website :
http://www.loveisradio.com
Email : loveisradioThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LoveisRadio Online

www.popereport.com

Pope Report

เขตปกครอง สังฆมณฑลราชบุรี

    จังหวัดราชบุรี
    จังหวัดเพชรบุรี
    จังหวัดสมุทรสงคราม
    จังหวัดกาญจนบุรี

Catholic Media

รายการแสงธรรม ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ผลิตโดยสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มิวสิควีดีโอเพลงคาทอลิก โดย Catholic.or.th

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวจากสภาพระสังฆราชฯ

ข่าวพระศาสนจักรไทย

ตามรอยผู้ประกาศข่าวดี

รายการ"ตามรอยผู้ประกาสข่าวดี" ผลิตรายการโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน สังฆมณฑลราชบุรี

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com